Giới Thiệu

ITom Việt Nam

C«ng ty Cæ phÇn §Çu tư­ X©y dùng Itom ViÖt Nam ®­ược thµnh lËp n¨m 2005 trªn c¬ së chuyÓn ®æi tõ C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Th­ương m¹i vµ X©y dùng Hïng V©n.

Ban l·nh ®¹o giµu kinh nghiÖm trong qu¶n lý vµ triÓn khai dù ¸n cïng ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn trÎ, cã n¨ng lùc vµ ®Çy nhiÖt huyÕt trong c«ng viÖc ®· ®­ưa C«ng ty Cæ phÇn §Çu tư­ X©y dùng Itom ViÖt Nam tõng b­ước ph¸t triÓn, hoµ nhËp cïng víi tèc ®é ph¸t triÓn chung cña ®Êt nước trong thêi kú héi nhËp.

Trong lÜnh vùc x©y dùng, C«ng ty chóng t«i rÊt vinh dù vµ tù hµo lµ mét trong nh÷ng nhµ thÇu nhËn ®­ược sù tin t­ưởng vµ hîp t¸c chÆt chÏ cña c¸c Chñ ®Çu t­ư. Thùc hiÖn nguyªn t¾c ®¶m b¶o chÊt l­ượng, tiÕn ®é c«ng tr×nh nh­ư ®· ký kÕt, c¸c c«ng tr×nh C«ng ty chóng t«i tham gia ®· ®ược c¸c Chñ ®Çu tư­ tin t­ưởng vµ ®¸nh gi¸ cao. Chóng t«i ®· thùc hiÖn c¸c dù ¸n qua tõng giai ®o¹n tõ thi c«ng h¹ tÇng kü thuËt cho ®Õn viÖc thi c«ng x©y l¾p, ®iÓn h×nh nh­ư c¸c dù ¸n t¹i Khu ®« thÞ míi V¨n Phó, Hµ §«ng, Hµ Néi vµ Khu ®« thÞ míi An H­ưng, Hµ §«ng, Hµ Néi. Ngoµi ra, chóng t«i cßn thi c«ng c¸c dù ¸n x©y dùng Nhµ m¸y Hoya, Kokuyo, Yazaki, Canon ... ë c¸c Khu c«ng nghiÖp lín t¹i Hµ Néi, H­ưng Yªn, B¾c Ninh, H¶i Phßng, Th¸i B×nh;  Thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn d©n dông; L¾p ®Æt, di chuyÓn, h¹ ngÇm c¸c c«ng tr×nh ®iÖn ®Õn 110kV, hÖ thèng chiÕu s¸ng t¹i quËn Hµ §«ng, Hµ Néi; L¾p ®Æt, dÞch chuyÓn hÖ thèng viÔn th«ng tuyÕn phè NguyÔn Th¸i Häc, V¹n Phóc, Lý Thường Kiệt; Thi c«ng hÖ thèng cung cÊp n­ước s¹ch cho ph­ường Yªn NghÜa, Hµ §«ng, Khu ®« thÞ míi An H­ưng; Söa ch÷a, c¶i t¹o ®­ường giao th«ng t¹i quèc lé 70, quèc lé 38, quèc lé 14c míi tØnh §¨k N«ng vµ mét sè c¸c dù ¸n thi c«ng hoµn thiÖn v¨n phßng lµm viÖc, khu chung cư­  còng ®· t¹o ®­ược nhiÒu uy tÝn víi kh¸ch hµng.

Trong lÜnh vùc kinh doanh-th­ương m¹i, C«ng ty chóng t«i lu«n ®Ò cao ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng. Môc tiªu cña chóng t«i lµ thu ®­ược hiÖu qu¶ kinh tÕ  trªn c¬ së ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng như­ ®· tho¶ thuËn. §Õn nay, c«ng ty chóng t«i vÉn duy tr× ®­ược c¸c b¹n hµng lín như­ cung cÊp thÐp cho c¸c dù ¸n trong khu c«ng nghiÖp B¾c Th¨ng Long, cung cÊp phô gia bª t«ng, chèng thÊm cho c¸c c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn thµnh phè  Hµ Néi vµ c¸c tØnh thµnh trªn toµn quèc.

KÓ tõ khi ®i vµo ho¹t ®éng ®Õn nay, víi c¸c ®èi t­ượng kh¸ch hµng ®a d¹ng gåm c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi nước víi c¸c yªu cÇu kü thuËt cao, chÊt lượng cao như­: V¨n phßng ChÝnh phñ, L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, Playpoint (Singapore), Penta- ocean, OBAYASHI, TOA Cooperation (NhËt B¶n), BITEXCO- Chñ ®Çu tư­ dù ¸n The Manor, VINATA (Liªn doanh ViÖt-NhËt). C¸c dù ¸n vèn ng©n s¸ch do: Ban qu¶n lý x©y dùng quËn Hµ §«ng - Hµ Néi, Ban qu¶n lý x©y dùng quËn Hai Bµ Tr­ưng - Hµ Néi, Ban qu¶n lý dù ¸n §Çu t­ư x©y dùng quËn Thanh Xu©n - Hµ Néi, Côc qu¶n lý ®ường bé I vµ Côc qu¶n lý ®ường bé III - Tæng côc ®ường bé, Së Giao th«ng vËn t¶i §¨k N«ng, Së Giao th«ng vËn t¶i Lµo Cai, dù ¸n cÊp n­ước s¹ch cho thµnh phè Hµ Néi..., lµm Chñ ®Çu tư­ vµ qu¶n lý, chóng t«i ®Òu nhËn ®ược sù ®¸nh gi¸ rÊt cao.

Quý kh¸ch hµng cã thÓ hoµn toµn tin tưởng vµo ®éi ngò kü s­ư, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n lµnh nghÒ ®· ®­ược tiÕp cËn c¸c c«ng nghÖ x©y dùng míi, kinh nghiÖm nhiÒu n¨m trong c¸c m«i tr­ường lµm viÖc kh¸c nhau víi cung c¸ch phôc vô chuyªn nghiÖp.

Ph¸t huy nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®ược, nh÷ng kinh nghiÖm ®· ®­ược tÝch luü qua ho¹t ®éng s¶n xuÊt-kinh doanh thêi gian qua ®ång thêi víi sù tÝn nhiÖm, hîp t¸c gióp ®ì cña c¸c ®èi t¸c, sù ®oµn kÕt thèng nhÊt cao cña toµn thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn c«ng ty, C«ng ty chóng t«i liªn tôc më réng thÞ tr­ường, hîp t¸c víi c¸c ®¬n vÞ chñ qu¶n, chñ ®Çu tư­ trong ph¹m vi thµnh phè Hµ Néi vµ c¸c dù ¸n ë c¸c tØnh thµnh trªn toµn quèc.

 

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ư X©y dùng Itom ViÖt Nam kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Ó ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¸p øng ®­ược c¸c yªu cÇu ngµy cµng cao cña quý kh¸ch hµng víi cam kÕt:

Uy tÝn - ChÊt l­ượng - An toµn - HiÖu qu¶.

 

C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ư X©y dùng Itom ViÖt Nam rÊt mong nhËn ®ược sù quan t©m hîp t¸c cña quý kh¸ch!

 

Tr©n träng kÝnh chµo!

 

 

Đối Tác

logo3
74
VIEt
amp
Bia1
logotg1

ITOM VIETNAM CONSTRUCTION JSC

Công Ty CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ITOM VIỆT NAM

Địa Chỉ Công Ty : P201-C5B Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa, Hà Nội.
Văn Phòng Giao Dịch: Tầng 3, Tòa Nhà Lạc Hồng, 85 Đường Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội
Tell    : +84 243 858 00 99
Fax    : +84 243 557 56 56
            hungvy@itomvn.com.vn
Website: itomtg.com.vn

logo4

Bia2

Thống kê truy cập

Bản đồ

 

0915 134 859